Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummers 66138027 van toepassing op de opdrachten aan Altena & Broeze Accountants B.V.

 Artikel 1. DEFINITIES

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan alle accountants vanwege de inschrijving in het accountantsregister van de NBA zijn onderworpen;
 2. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden;
 3. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
 4. Opdrachtbevestiging: een brief van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever waarin de Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing worden verklaard en waarin de Werkzaamheden worden omschreven;
 5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer aangaande het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, zoals onder andere verwoord in de Opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
 7. Opdrachtnemer: Altena & Broeze Accountants B.V. en/of de aan de vernoemde vennootschappen gelieerde vennootschappen die de Overeenkomst(en) sluit en deze Algemene Voorwaarden hanteert. het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
 8. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, diensten en verrichtingen waartoe (schriftelijk dan wel op andere wijze) Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen;
 9. Opdracht: de Werkzaamheden.

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging of andere uitdrukkelijk schriftelijke uiting van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.

 

Artikel 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
 4. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
 5. In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door Opdrachtnemer aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 7. Op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

 

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Werkzaamheden wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden.
 2. In gevallen waarin het uitdrukkelijk de bedoeling is dat de Opdracht wordt uitgevoerd door een bepaalde natuurlijke persoon, wordt verwezen naar de toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3.2 van deze Algemene voorwaarden.
 3. Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen de Werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Ten aanzien van de (beoogde) Opdracht is sprake van een inspanningsverbintenis, Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is. De kosten van deze aan te wijzen persoon of derde worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke gedrags- en beroepsregels, welke onderdeel uitmaken van de Opdracht en hetgeen krachtens de wet van Opdrachtnemer wordt geëist. Een exemplaar van de voor Opdrachtnemer toepasselijke gedrags- en beroepsregels wordt op eerste schriftelijk verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Opdrachtgever zal de uit deze gedrags- en beroepsregels en krachtens de wet voor Opdrachtnemer, respectievelijk voor degenen die bij of voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, voortvloeiende verplichtingen respecteren.
 6. Indien Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Opdracht betrekking heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht in opdracht van Opdrachtgever waarop deze Algemene voorwaarden door Partijen van toepassing worden verklaard. Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Opdracht vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door
  Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed conform de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.
 7. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en hebben niet te gelden als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk, schriftelijk, tussen Partijen is overeengekomen.
 8. Als Opdrachtgever een voorschot verschuldigd is en/of voor de uitvoering van Werkzaamheden benodigde en gegevens en Bescheiden ter beschikking dient te stellen aan Opdrachtnemer, gaan overeengekomen termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoegd niet eerder in dan dat de betaling van het voorschot geheel door Opdrachtnemer is ontvangen en/of alle gegevens en Bescheiden aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. De Overeenkomst kan, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is, niet door Opdrachtgever wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Opdracht niet of niet geheel binnen een aan Opdrachtnemer na afloop van de overeengekomen termijn(en) schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
 9. De door Opdrachtnemer als onderdeel van de Werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen en voorspellingen zijn op geen enkele wijze te begrijpen als een garantie aangaande toekomstige gebeurtenissen en/of omstandigheden. Opdrachtgever neemt alle beoordelingen en besluiten, waarvoor (het bestuur van) Opdrachtgever alleen verantwoordelijkheid voor draagt.
 10. De uitvoering van de Werkzaamheden is niet, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de Werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen. De kosten die uit deze Werkzaamheden voortvloeien, komen ten laste van Opdrachtgever.
 11. Alle kosten (inclusief honorarium en kosten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden) verbonden aan en/of voortvloeiend uit een verzoek en/of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie om medewerking te verlenen aan onderzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld AFM, Belastingdienst etc.) welke betrekking hebben op Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde (rechts)personen, zullen aan Opdrachtgever onverkort in rekening worden gebracht.
 12. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde (originele) bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 13 van deze Algemene voorwaarden, nadat de Werkzaamheden ter uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst zijn uitgevoerd, geretourneerd aan Opdrachtgever.

 

Artikel. 5. (BEROEPS)REGELGEVING

 1. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Opdrachtnemer zal Medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 3. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of (Beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft Opdrachtgever hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat Opdrachtnemer:
 4. in wet- en (Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
 5. in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;
 6. verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) Opdrachtgever dan wel diens cliënt.
 7. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (Beroeps)regelgeving.
 8. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Artikel 6. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval Opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. OVERMACHT

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien opdrachtnemer daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Opdrachtnemer kan zich jegens Opdrachtgever alleen op overmacht beroepen indien Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stelt.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen het niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Werkzaamheden ten gevolge van onvoorzienbare (langdurige) ziekte van haar personeel, stakingen, verkeersstremmingen, ICT-storingen in de ruimste zin, al dan niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen van derden jegens Opdrachtnemer en andere onvoorzienbare stagnatie in de normale bedrijfsvoering van Opdrachtnemer, ook als gevolg van bijvoorbeeld een pandemie.
 3. In geval van overmacht zijdens Opdrachtnemer worden de op Opdrachtnemer rustende verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Opdrachtgever opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is de op haar rustende verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.
 4. Indien een overmacht situatie langer dan één maand heeft geduurd of, indien de overmacht situatie nakoming onmogelijk maakt en deze overmacht situatie langer dan twee weken heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht, in geval de situatie als bedoeld in artikel 7.1 van deze Algemene voorwaarden zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, zonder
  dat voor Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 8. HONORARIUM EN KOSTEN

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten, exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd. Voornoemde onkosten, declaraties, en andere heffingen, hierna te noemen: verschotten, worden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever doorbelast.
 2. het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 3. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden.
 4. De geregistreerde uren uit het urenregistratiesysteem van Opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van de door Opdrachtnemer gewerkte uren ten behoeve van Opdrachtgever tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door Opdrachtgever.
 5. Het honorarium van Opdrachtnemer wordt inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting en eventueel verschuldigde verschotten, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Als na totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren, zoals lonen en/of prijzen, een wijziging ondergaan, heeft Opdrachtnemer het recht om eerder overeengekomen tarieven dienovereenkomstig aan te passen.
 7. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van haar Werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor voor opdrachtnemer genoegzaam zekerheid heeft verstrekt. Een door Opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.
 8. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder recht op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen de door Partijen overeengekomen termijnen, doch in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 9. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor onder artikel 8.8 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of verdere ingebrekestelling is vereist, het recht om vanaf de vervaldag aan Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente (ex artikel 6:119a BW) in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.
 10. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 500,-.
 11. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 12. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, of enig andere insolventieprocedure waaronder toepassing van de WHOA, (ten aanzien) van Opdrachtgever zijn de vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 13. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele factuurbedrag.
 14. Klachten of bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 9. TERMIJNEN

 1. Als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (schriftelijk) overeengekomen is.

 

Artikel 10. KLACHTEN (BEZWAREN)

 1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken zijdens Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, de fout of de tekortkoming, indien Opdrachtgever aantoont dat het gebrek, de fout of tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat de klacht gegrond wordt geacht.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd. Hieronder  wordt mede begrepen de situatie dat de Opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze aansprakelijkheid is:

         bij alle Opdrachten beperkt tot maximaal één (1) maal het honorarium over de – tot het moment van de toerekenbare tekortkoming(en) – verrichte Werkzaamheden in het kader van de desbetreffende Opdracht. Indien uitvoering van de Opdracht een periode bestrijkt die langer is dan zes (6) maanden, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één (1) maal het honorarium over de in het kader van de Opdracht in de laatste de zes (6) maanden verrichte Werkzaamheden. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

 1. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
 3. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer (en al degenen die namens of ten behoeve van Opdrachtnemer werkzaam zijn) tegen alle aanspraken van derden die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct en/of indirect met de uitvoering van de Opdracht samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever
  aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Opdrachtnemer in verband met een aanspraak lijdt of maakt.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van wettelijke bepalingen en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn, gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen, welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

 

Artikel 12. OPZEGGING

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Als de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. Als Opdrachtgever overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt, en op vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
 3. Als Opdrachtnemer overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

 

Artikel 13. OPSCHORTINGSRECHT

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing op Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

 

Artikel 14. VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

 

Artikel 15. ABONNEMENTEN (ONLINE PAKKETTEN)

 1. Indien Opdrachtgever een abonnement op zijn naam heeft afgesloten met tussenkomst van, of waarbij Opdrachtnemer factuurdebiteur voor de softwaretoepassing is, zijn voor de Opdrachtgever de algemene voorwaarden en bepalingen in de verwerkersovereenkomst van desbetreffende softwareleverancier (bijvoorbeeld Exact Online, e-boekhouden etc.) van toepassing op deze diensten.
 2. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van toepassingen binnen de licentie van Opdrachtnemer, zijn voor de Opdrachtgever de algemene voorwaarden en bepalingen in de verwerkersovereenkomst van desbetreffende softwareleverancier (bijvoorbeeld Exact Online Mijn[Kantoor]) van toepassing op deze diensten.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren van de softwaretoepassingen zoals omschreven in dit artikel.

 

Artikel 16. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE 

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.
 3. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken, fiscale aangiften, aanvragen, bezwaar- en verzoekschriften en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.
 4. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 5. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
 6. Het bepaalde in artikel 11 is van dienovereenkomstige toepassing.

 

Artikel 17. OVERIGE BEPALINGEN

 1. Als Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, garandeert Opdrachtgever een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
 2. Bepalingen in de Opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht, waaronder mede begrepen de artikelen 6, 8, 11, 17 lid 2 en 19.

 

Artikel 18. PRIVACY

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van toepasselijke nationale en buitenlandse wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zo ook in het kader van het aan Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van (persoons)gegevens met betrekking tot zijn/haar personeel, afnemers of derden, en ook indien deze (persoons)gegevens van derden afkomstig zijn of door derden in opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt of ter beschikking gesteld.
 2. Opdrachtnemer kan door Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of onrechtmatig gebruik van gegevens en/of documenten als gevolg van foutief en/of onjuist en/of oneigenlijk gebruik van door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde digitale portalen en daar aan verbonden inloggegevens.
 3. Indien aan de orde, zal Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerken waarbij Opdrachtnemer, behoudens het in deze algemene voorwaarden bepaalde, het niet is toegestaan de van Opdrachtgever verkregen persoonsgegevens voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of aan derden te verstrekken.
 4. Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van Opdrachtgever te beveiligen tegen onrechtmatige handelingen van derden.
 5. Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is Opdrachtnemer verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, voor zover die wort gesignaleerd in het kader van de Werkzaamheden, te melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties. Daarnaast is Opdrachtnemer op grond van de Wwft verplicht cliëntenonderzoeken te verrichten ten aanzien van een potentiële opdrachtgever. Dit houdt onder meer in identificatie van de potentiële opdrachtgever en verificatie van diens identiteit voorafgaand aan de Werkzaamheden. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever om medewerking vragen ten aanzien van het cliëntenonderzoek waarop Opdrachtgever alsdan gehouden is medewerking te verlenen.
 6. In het kader van geldende privacywetgeving geeft Opdrachtgever Opdrachtnemer met het verstrekken van een opdracht toestemming om persoonsgegevens van Opdrachtgever en aan Opdrachtgever verbonden (rechts)personen te mogen verwerken en te mogen (onder)houden in het kader van de overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 19. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of een klacht in te dienen bij de Opdrachtnemer zelf, de Accountantskamer (tuchtrecht) of de Klachtencommissie (klachtrecht).

 

Artikel 20. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

 1. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 2. Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

 

Maart 2021